Notices

वोलपत्र स्वीकृती गर्ने आयशको सूचना Read More
जानकारिको लागी Read More
सुचना अधिकारी तोकिएको बारे Read More
वोलपत्र स्वीकृती गर्ने आयशको सूचना Read More
रेडियाेग्रापफर पदकाे परिक्षाामा वरियता त्रममा रहेकाे तपिशल वमाजिमका उमेद्रवारहरूलाइ सम्पर्क राख्न अाउने सम्बन्धमा । Read More
वोलपत्र स्वीकृती गर्ने आयशको सूचना Read More
रेडियाेग्रापफर पदकाे परिक्षाामा वरियता त्रममा रहेकाे तपिशल वमाजिमका उमेद्रवारहरूलाइ सम्पर्क राख्न अाउने सम्बन्धमा । Read More
स्टापफनर्स परिक्षाामा वरियता त्रममा रहेकाे तपिशल वमाजिमका उमेद्रवारहरूलाइ सम्पर्क राख्न अाउने सम्बन्धमा । Read More
BNS प्रथम वर्षको मासिक शुल्क बुझाउने अत्यन्त जरुरी सुचना Read More
सम्पक राख्न अाउने बारे Read More

eProcurement System

You can view and apply tenders through eProcurement system.

ADDRESS

  • Address: Bharatpur, Chitwan
    Nepal
  • Email: info@bharatpurhospital.gov.np
    hospitalbharatpur@gmail.com
  • Website: www.bharatpurhospital.gov.np
  • Phone: 056-520111

IMPORTANT LINKS