Notices

ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाइ सेवा निरन्तरताकाे लागि सूचना Read More
वोलपत्र स्वीकृती गर्ने आयशको सूचना Read More
अस्पताल फामेर्सीकाे लागि अाैषाधी खरिद गनकाे लागि दररेट उपलब्ध गराइदिने बारे Read More
रेडियाेग्राफरकाे सम्पक राख्न अाउने सूचना Read More
सम्पक राख्न अाउने बारे (Staff Nurse waiting list) Read More
वोलपत्र स्वीकृती गर्ने आयशको सूचना Read More
सम्पक राख्न अाउने बारे (Staff Nurse waiting list) Read More
नतिजा प्रकाशन गरिएकाे Read More
सम्पक राख्न अाउने बारे (Staff Nurse waiting list) Read More
नर्सिङ प्रशिक्षक अन्तर्वाता सम्वन्धी सुचना Read More

eProcurement System

You can view and apply tenders through eProcurement system.

ADDRESS

  • Address: Bharatpur, Chitwan
    Nepal
  • Email: info@bharatpurhospital.gov.np
    hospitalbharatpur@gmail.com
  • Website: www.bharatpurhospital.gov.np
  • Phone: 056-520111

IMPORTANT LINKS