फामेर्सी सहायक पदकाे नतिजा प्रकाशन गरिएको ।

15 Jan 2018

फामेर्सी सहायक पदकाे नतिजा प्रकाशन गरिएको ।

विषयः– नतिजा प्रकाशन गरिएको ।

    यस अस्पतालबाट प्रकाशित वि.नं.०२÷०७४÷०७५ फार्मेसी सहायक पदको मिति २०७४ पौष २९ गते लिईएको लिखित परीक्षा र मिति २०७४ माघ ०१ गते लिईएको अन्र्तवार्ता परीक्षा समेतबाट उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको प्राप्तांकको आधारमा वरियताक्रम  कायम गरी सफल उम्मेदवारहरुको नामावली निम्नानुसार प्रकाशित गरिएको छ । अस्पतालको आवश्यकता अनुसार नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न सूचित गरिने व्यहोरा यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराईन्छ ।


eProcurement System

You can view and apply tenders through eProcurement system.

ADDRESS

  • Address: Bharatpur, Chitwan
    Nepal
  • Email: info@bharatpurhospital.gov.np
    hospitalbharatpur@gmail.com
  • Website: www.bharatpurhospital.gov.np
  • Phone: 056-520111

IMPORTANT LINKS